ધૂમ્રપાન કરનારાઓને COVID-19 માં ચેપ લાગવાનું જોખમ વધારે છે

વ્યક્તિગત ડેટા સંપાદિત કરો


તમે નીચેના ફોર્મ ભરીને તમારો વ્યક્તિગત ડેટા સુધારી શકો છો
કૃપા કરીને લખો કે તમે નીચેના બૉક્સમાં શું બદલવું છે.